CRI Newsletter

Volume 10 Issue 1
(Recent Issue)
Volume 9 Issue 2
Volume 9 Issue 1

See all 

Articles

»  การรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน มีพิษต่อตับหรือไม่? 

»  ฟ้าทะลายโจร: รักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างไร?

»  ฟ้าทะลายโจร: การนำไปใช้และข้อควรระวัง

»  ทำไมถึงต้องเป็น….ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025?

»  ข้อมูลด้านพิษวิทยา Chlorpyrifos ในช่วงทศวรรษนี้

»  การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร

See all

Announcements

Job Opportunities

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย  

»  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

»  ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย  

»  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ  

»  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ  

»  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564