CRI Newsletter

Volume 10 Issue 1
(Recent Issue)
Volume 9 Issue 2
Volume 9 Issue 1

See all 

Articles

»  มาเข้าใจความหมายและสาเหตุของเชื้อดื้อยากันเถอะ 

»  รายงานผลการศึกษาเรื่อง Air Quality Assessments for Health and Environment Policies in Thailand 

»  การรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน มีพิษต่อตับหรือไม่? 

»  ฟ้าทะลายโจร: รักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างไร?

»  ฟ้าทะลายโจร: การนำไปใช้และข้อควรระวัง

»  ทำไมถึงต้องเป็น….ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025?

»  ข้อมูลด้านพิษวิทยา Chlorpyrifos ในช่วงทศวรรษนี้

»  การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร

See all

Announcements

Job Opportunities

»  ขยายเวลาประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา   

»  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3/2564

»  ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

»  ประกาศขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

»  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ