หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น

หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น

 

           แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

           รางวัลนี้ จัดขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรางวัล 3 ห้องปฏิบัติการ  หนึ่งในนั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย  โดยนางสาวสุมลธา หนูคาบแก้ว นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

           นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้งานวิจัย และการบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่สังคม โดยให้บริการทดสอบปริมาณโลหะหนัก สารเคมีปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารสำคัญในสมุนไพร ด้วยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์

           นอกจากนี้ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ทดสอบอย่างต่อเนื่อง และมีงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และการทดสอบปริมาณโลหะหนัก และสารหนูอนินทรีย์ในตัวอย่างข้าว ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 เป็นต้นมา