สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คว้าอันดับ 1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) ใน Nature Index

           Nature Index เป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา มีจำนวนทั้งสิ้น 82 วารสาร โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) เคมี (Chemistry) และ วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences)

           สำหรับ ปี พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีบทความวิจัยตีพิมพ์เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) จากการจัดอันดับค่าดัชนี Nature Index ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในบทความวิจัย หรือ share

           นอกจากนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ยังติด 1 ใน 10 อันดับสูงสุดของสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพรวมทุกสาขาวิชา ในฐานข้อมูลของ Nature Index โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศด้วย

           บทความวิจัยตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับนี้ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย วารสาร Water Research วารสาร Nature Communications และวารสาร Angewandte Chemie International ซึ่งมีค่าดัชนีผลกระทบของวารสารหรือ Journal Impact Factor ปี 2020 เท่ากับ 11.24 14.919 และ 15.34 ตามลำดับ

Nature Index Ranking on Earth & Environmental Sciences

Nature Index Ranking of Thailand

Nature Index