การอบรมความรู้ของสำนักวิจัย

การอบรมเทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Principles and Applications of Mass Spectrometry for Comprehensive Proteomics
ความรู้เบื้องต้นและวิธีการใช้ตู้ปลอดเชื้อ  (Biosafety Cabinet)
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste Management)
เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชั่ง และ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาตู้แช่แข็ง เครื่องดูดจ่ายสารละลาย และเครื่องปั่นเหวี่ยง
เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง Rotary Evaporator

การอบรมอื่นๆ

เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า
การใช้งานฐานข้อมูล Scopus สำหรับงานวิจัย