ข่าวทุนวิจัยภายนอกสถาบัน

ชื่อทุน สถานะ รายละเอียด ปี
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11859
2567-2568
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ผู้ให้ทุน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายละเอียด :
    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่่ 1. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11860 2. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11861 3. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11862
2568
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง National Postdoctoral/ Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2568 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เรื่อง National Postdoctoral/Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2568
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11856
2568
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่1) เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ 18 เมษายน 2567 - 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 1)
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11854
2568
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที3) ประจำปีงบประมาณ 2567
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11843
2567
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
รายละเอียด :
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้สามารถลดภาระโรคที่สำคัญของประเทศ (National Burden of Disease: BOD) และรับมือกับโรคระบาด ระดับชาติ/โรคอุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับในการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สามารถให้บริการโดยโรงพยาบาลในประเทศได้อย่างแพร่หลาย โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11818
2568
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 หัวข้อ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นโครงการร่วมของนักวิจัยอย่างน้อย 3 ประเทศ จากทั้งในอาเซียนและสหภาพยุโรป
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation (JFS) ที่เว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. และเมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ของโครงการ JFS แล้วให้นักวิจัยไทยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11807
2568
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง และแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    เนื่องด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูงและแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11824 และ แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนสูง https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11825
2567
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการ แพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    เนื่องด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แผนงานกลุ่มสุขภาพและการ แพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11822
2567
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ซึ่งมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถขยายการผลิต การลงทุน นำไปสู่การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการผลักดันนโยบาย และสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11816
2567
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11763
2567
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 13 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11731
2567
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
ผู้ให้ทุน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายละเอียด :
    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11695
2567
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 1 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11692
2567
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 1 เมษายน - 15 มิถุนายน 2566
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2566
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ word และ PDF ของข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11685
2567
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1) ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 มีนาคม - 18 เมษายน 2566
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 18 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. โดยต้องเป็นโครงการที่มี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ word ของข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675
2567
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
รายละเอียด :
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกรอบการให้ทุน คือ 1) กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 2) กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ 3) กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบสุขภาพ 4) กรอบการวิจัยแผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย (โรคมะเร็ง, กลุ่มโรควินิจฉัยยาก, โรคไม่ติดต่อ, โรคติดเชื้อ, เภสัชพันธุศาสตร์, การศึกษาต้นทุนอรรถประโยชน์หรือความคุ้มค่า)
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ word ของข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660
2567
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 9 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2566
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีขอบเขตโครงการที่สนับสนุน ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 4. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร 5. การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ผู้สนใจทุนนี้จะต้องส่งข้อเสนอโครงการให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ TCELs หรืออีเมล [email protected]
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11668
2566
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 3 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 27 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม 2566
ผู้ให้ทุน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)
รายละเอียด :
    เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการวิจัย (co-funding) ที่เกี่ยวกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กพผ.วช. มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายและใช้งานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เพื่อตอบเป้าหมายของประเทศสู่ Net Zero Emission และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานพลังงานไฮโตรเจนประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโช่คุณค่า ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ การขนส่งไฮโดเจน รวมถึงการนำไฮโดรเจนที่ผลิตได้ไปประยุกต์ใช้ และประเด็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมห่วงโชอุปสงค์/อุปทานพลังงานงานไฮโดรเจนและเป็นประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาได้
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่เว็บไซต์ www.nris.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11644
2566
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน -25 ธันวาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
    เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการวิจัย (co-funding) ที่เกี่ยวกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กพผ.วช. มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายและใช้งานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เพื่อตอบเป้าหมายของประเทศสู่ Net Zero Emission และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานพลังงานไฮโตรเจนประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโช่คุณค่า ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ การขนส่งไฮโดเจน รวมถึงการนำไฮโดรเจนที่ผลิตได้ไปประยุกต์ใช้ และประเด็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมห่วงโชอุปสงค์/อุปทานพลังงานงานไฮโดรเจนและเป็นประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาได้
    ในการส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจทุนนี้จะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่เว็บไซต์ www.nris.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/Default.aspx
2566
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการต้นแบบ นักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ และเพื่อสร้างให้เกิดทีมนักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น คือ นักประดิษฐ์รุ่นกลาง (พัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา) และนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (พัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา) ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ nriis.go.th ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565
    ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623
2566
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565
ผู้ให้ทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในการปรับใช้นวัตกรรม สามารถนำความรู้และนวัตกรรมพร้อมใช้ (Appropriate Technology) ไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตให้ฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเกิดปัญหา (Resilience) รวมทั้งขยายผล ต่อยอด และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่น/ชุมชนได้
    ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ nriis.go.th ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565 โดยหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องกดรับรองข้อเสนอชุดโครงการ ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620
2566
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 14 พฤศจิกายน 2565 - 13 ธันวาคม 2565
ผู้ให้ทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่รองรับการนำสินค้าและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้าสู่ตลาด โดยที่สินค้าและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับสินค้าและนวัตกรรมที่สอดคล้องหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิจัยพื้นฐานที่ผลการวิจัยจำเป็นต่อการกำหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์คุณภาพของสินค้าที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูง หรือสินค้าที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้เป็นflagship/strategic products พร้อมทั้งพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่การเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงเข้ามาในประเทศ ผ่านการพัฒนาตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
    ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ nriis.go.th ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565
    สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11622
2566
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2565 – 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
    วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้วยการตั้งเป้าท้าทายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ มีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ
    สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/ ) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.)
   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11604
2566
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 1 - 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายละเอียด :
    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Viral vector, Nucleic acid หรือ platform อื่นๆ โดยมีกรอบการให้ทุน คือ การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการภายในปี 2566
    ผู้ขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ จัดทำหนังสือนำส่งเอกสารขอรับทุนที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน และแนบเอกสารขอรับทุน ซึ่งประกอบไปด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบทุน สวช.1) และแบบยื่นคำขอจริยธรรมหรือหลักฐานอนุมัติให้ทำการศึกษาในมนุษย์ (ถ้ามี) ในการจัดส่งเอกสาร ผู้ขอรับทุนต้องส่งหนังสือนำส่งพร้อมเอกสารขอรับทุน ไปยังสถาบันวัคซีนแห่งชาติทางอีเมล และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น.
   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11616
2566
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา
   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://www.arda.or.th/research-fund02.php
2566
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
    สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา
   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://www.arda.or.th/research-fund02.php
2566
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รายละเอียด :
    บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
    ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 24 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการและสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ
   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600
2566
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 กรกฎาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS)
รายละเอียด :
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และบริการ (ระดับ TRL 5-9) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570
    ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล [email protected]

   สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11599
2566