แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2565

 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เห็นสมควรกำหนดแนวทางในการประกาศกำหนดใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

1.    กรณีคนต่างด้าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ในราชอาณาจักรและให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

2.  กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้รับทุนหรือเป็นนักวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐ  และสภานโยบายเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ในราชอาณาจักรและให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

                      หากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมประสงค์จะให้สภานโยบายฯ ประกาศกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่คนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะตาม 1. หรือ 2. ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภานโยบายเพื่อประกาศเป็นกรณีๆ ไป

ดาวน์โหลดเอกสาร